ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА – НАБАВКА 01/19 –  НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

18-02Teхничка спецификација