Jaвна уставнова „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Набавка материјала за одржавање квалитета базенске воде за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ЈНМВ бр. 02/19. Позив за подношење понуда и Конкурсна документација могу се преузети испод текста у ПДФ формату.

30-04 KonkursnaDokumentaciaHemijskaSredstvaBazenskaVoda

30-05 PozivZaPodnosenjePonudeSredstvaZaOdržavanjeBazenskeVode

30-11OdlukaOObustaviPostupka

30-12ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke