Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања је након обуставе јавне набавке у отвореном поступку ЈН 01/20 спровела преговарачки поступак са објављивњем позива ЈН бр. 05/20 у складу са Чланом 35. Став 1. Тачка 1. ЗОЈН. Након допуне понуде од стране оба Понуђача и спроведеног преговарачког поступка са објављивањем позива Комисија предлаже Наручиоцу, а Наручилац доноси одлуку о додели уговора.

 

55-10Odluka o dodeli Ugovora

55-12Obaveštenje o zaključenom ugovoru