Набавка монтажно-демонтажних трибина за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, ЈНМВ бр. 07/18.

Документација:

Позив за подношење понуде